ثمره تفکر قرآنی

ثمره تفکر مورد تاکید قرآن چیست؟

از دستوراتی که با تاکیدات اکید به آن سفارش شده ایم، تفکر کردن است. تفکر در موجودات نظام هستی، گردش شب و روز، ستارگان، آسمان ها، حیوانات و تفکر در خود. ثمرات و برکات تفکر بی شمار است و علاوه بر بیدار نمودن انسان و درس توحید گرفتن و کشف حقایق مادی، به حالات و شهودات معنوی نیز کمک شایانی می کند.


در شبی حال بود و بیدارى

گریه بود و حضور اذکارى

در خجسته سحر گه آنشب

از سرا آمدم برون بارى

سر ببالا نموده ام ناگاه

متحیر زصنعت بارى

گفتم اى پاک آفریننده

هست شاهى ترا سزاوارى

دل ندارد هر آنکه این درگاه

شب ندارد حضور و بیدارى

...

پس دم گرگ آشکارا شد

تا سپید و سیاه پیدا شد

از نسیم صباى عیسى دم

مرده ها دسته دسته احیا شد

دو موذن اذان مى گفتند

کز فصول اذان دل از جا شد

آن ببالاى ماذنه گویا

وین بصحن سراى خوانا شد

آن به تکبیر گفتن و تهلیل

بهر اعلام خلق بالا شد

وین به سبوح گفتن و قدوس

با طیور دگر هم آوا شد

نى موذن فقط بذکرش بود

نى خروش از خروس تنها شد

غلغله در عوالم امکان

از سر عقل تا هیولا شد

هر یکى از کمال توحیدش

با زبان فصیح گویا شد

...

(دیوان اشعار علامه حسن زاده آملی)

2019-07-25

ثمره تفکر مورد تاکید قرآن چیست؟

از دستوراتی که با تاکیدات اکید به آن سفارش شده ایم، تفکر کردن است. تفکر در موجودات نظام هستی، گردش شب و روز، ستارگان، آسمان ها، حیوانات و تفکر در خود. ثمرات و برکات تفکر بی شمار است و علاوه بر بیدار نمودن انسان و درس توحید گرفتن و کشف حقایق مادی، به حالات و شهودات معنوی نیز کمک شایانی می کند.


در شبی حال بود و بیدارى

گریه بود و حضور اذکارى

در خجسته سحر گه آنشب

از سرا آمدم برون بارى

سر ببالا نموده ام ناگاه

متحیر زصنعت بارى

گفتم اى پاک آفریننده

هست شاهى ترا سزاوارى

دل ندارد هر آنکه این درگاه

شب ندارد حضور و بیدارى

...

پس دم گرگ آشکارا شد

تا سپید و سیاه پیدا شد

از نسیم صباى عیسى دم

مرده ها دسته دسته احیا شد

دو موذن اذان مى گفتند

کز فصول اذان دل از جا شد

آن ببالاى ماذنه گویا

وین بصحن سراى خوانا شد

آن به تکبیر گفتن و تهلیل

بهر اعلام خلق بالا شد

وین به سبوح گفتن و قدوس

با طیور دگر هم آوا شد

نى موذن فقط بذکرش بود

نى خروش از خروس تنها شد

غلغله در عوالم امکان

از سر عقل تا هیولا شد

هر یکى از کمال توحیدش

با زبان فصیح گویا شد

...

(دیوان اشعار علامه حسن زاده آملی)

بیان دیدگاه