علت هلاکت ارتباط با امام علی#

قال امیرالمؤمنین#:« هَلَکَ فِیَّ رَجُلاَنِ: مُحِبٌّ غَال، وَمُبْغِضٌ قَال(حکمت117) ؛

 دو کس درباره من هلاک شدند: دوست غلو کننده و دشمن کینه توز».
مقدمه:

اگر کسی امام علی# و أئمة معصومین(علیهم‌السلام) را خوب نشناسد و درست از آنها اطاعت نکند دچار گمراهی می‌شود، چه در دوستی با آنها و یا با دشمنی کردن با آنها.

نکته‌ها:

* بى شک محبت اولیاءالله از ارکان ایمان است، أما افراط و تفریط در امر اولیاءالله باعث هلاکت است. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* إفراط در إمام علی#، غلو است، یعنی امام را به مقام نبوت یا الوهیت رساندن(مُحِبٌّ غَال). (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* تفریط و کوتاهی در إمام# دشمنى و عداوت است، مانند خوارج، و یا کوتاهی در عمل به دستوراتش(...وَمُبْغِضٌ قَال). (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* امام علی# در خطبه 127 فرمود: «وَخَیْرُ النّاسِ فِىَّ حالاً النَّمَطُ الاْوسَطُ فِالْزِمُوهُ; بهترین مردم در مورد من گروه میانه رو هستند. هرگز از آنها جدا نشوید».

* مع الاسف در عصر ما، افرادى نیز یافت مى‌شوند که عداوت خود را به این شکل إعمال میکنند که فضایل او را منکر و از ذکر آن ناراحت مى‌گردند. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

2019-07-24

قال امیرالمؤمنین#:« هَلَکَ فِیَّ رَجُلاَنِ: مُحِبٌّ غَال، وَمُبْغِضٌ قَال(حکمت117) ؛

 دو کس درباره من هلاک شدند: دوست غلو کننده و دشمن کینه توز».
مقدمه:

اگر کسی امام علی# و أئمة معصومین(علیهم‌السلام) را خوب نشناسد و درست از آنها اطاعت نکند دچار گمراهی می‌شود، چه در دوستی با آنها و یا با دشمنی کردن با آنها.

نکته‌ها:

* بى شک محبت اولیاءالله از ارکان ایمان است، أما افراط و تفریط در امر اولیاءالله باعث هلاکت است. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* إفراط در إمام علی#، غلو است، یعنی امام را به مقام نبوت یا الوهیت رساندن(مُحِبٌّ غَال). (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* تفریط و کوتاهی در إمام# دشمنى و عداوت است، مانند خوارج، و یا کوتاهی در عمل به دستوراتش(...وَمُبْغِضٌ قَال). (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* امام علی# در خطبه 127 فرمود: «وَخَیْرُ النّاسِ فِىَّ حالاً النَّمَطُ الاْوسَطُ فِالْزِمُوهُ; بهترین مردم در مورد من گروه میانه رو هستند. هرگز از آنها جدا نشوید».

* مع الاسف در عصر ما، افرادى نیز یافت مى‌شوند که عداوت خود را به این شکل إعمال میکنند که فضایل او را منکر و از ذکر آن ناراحت مى‌گردند. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

 

بیان دیدگاه