اجرای برنامه کافه گفت‌وگو در مناطق پرتردد مشهد

برنامه کافه گفت‌وگو، به‌همت همسنگرهای مسجدی برای گفت‌وگوی تعاملی واقعی و به‌صورت تریبون آزاد پیرامون انتخابات با هدف شنیدن حرف مردم، هرشب در اکثر نقاط شهر مشهد برپا شده است.

photo_2024-06-16_21-31-32.jpg
2024-06-23 08:34:03

.

مشاهده photo_2024-06-16_20-20-53.jpg
photo_2024-06-16_20-20-53.jpg
مشاهده photo_2024-06-16_20-27-03.jpg
photo_2024-06-16_20-27-03.jpg
مشاهده photo_2024-06-16_20-46-29.jpg
photo_2024-06-16_20-46-29.jpg
مشاهده photo_2024-06-16_21-31-32.jpg
photo_2024-06-16_21-31-32.jpg
مشاهده photo_2024-06-17_21-40-41.jpg
photo_2024-06-17_21-40-41.jpg
مشاهده photo_2024-06-21_20-38-45.jpg
photo_2024-06-21_20-38-45.jpg
مشاهده photo_2024-06-21_20-39-30-(2).jpg
photo_2024-06-21_20-39-30-(2).jpg
مشاهده photo_2024-06-21_20-39-30.jpg
photo_2024-06-21_20-39-30.jpg
مشاهده photo_2024-06-21_20-48-21.jpg
photo_2024-06-21_20-48-21.jpg
مشاهده photo_2024-06-21_21-45-26.jpg
photo_2024-06-21_21-45-26.jpg
مشاهده photo_2024-06-22_00-36-41.jpg
photo_2024-06-22_00-36-41.jpg
مشاهده photo_2024-06-22_20-53-48.jpg
photo_2024-06-22_20-53-48.jpg
مشاهده photo_2024-06-22_21-38-40.jpg
photo_2024-06-22_21-38-40.jpg
مشاهده photo_2024-06-23_06-53-42.jpg
photo_2024-06-23_06-53-42.jpg
مشاهده photo_2024-06-23_06-53-44.jpg
photo_2024-06-23_06-53-44.jpg
مشاهده photo_2024-06-23_06-54-13.jpg
photo_2024-06-23_06-54-13.jpg
مشاهده photo_2024-06-23_06-54-14.jpg
photo_2024-06-23_06-54-14.jpg
    بیان دیدگاه