جلسه سنتی قرآن کریم در مسجد گوهرشاد برگزار شد

جلسه سنتی قرآن کریم در راستای موقوفه گوهرشاد با حضور استاد سید مرتضی سادات فاطمی و تلاوت رضا جاویدی و علیرضا رضایی در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار شد.

yn8oaajmbx1ht0cz3n96l0pyvs0o1hit.jpg
2024-04-25 11:06:14

.

مشاهده 1333153.jpg
1333153.jpg
مشاهده 7pbc8fnqg7j5nk1bdzr63xz1x1ox34a5.jpg
7pbc8fnqg7j5nk1bdzr63xz1x1ox34a5.jpg
مشاهده 9ipf8glpqqzpwlx8wgd6y3ao3w7o4yl2.jpg
9ipf8glpqqzpwlx8wgd6y3ao3w7o4yl2.jpg
مشاهده f7cnh8futntngzpqw6lep5rgyyt0f71y-(1).jpg
f7cnh8futntngzpqw6lep5rgyyt0f71y-(1).jpg
مشاهده m5cx2outjyxm4j5o0esdt5aaomtbc4qr.jpg
m5cx2outjyxm4j5o0esdt5aaomtbc4qr.jpg
مشاهده o7bpf27y9mffn076n353e693xew6pv2z.jpg
o7bpf27y9mffn076n353e693xew6pv2z.jpg
مشاهده owvu4zgm7c6ixnf8fk8l4el8bd2ptsj3.jpg
owvu4zgm7c6ixnf8fk8l4el8bd2ptsj3.jpg
مشاهده p7ah4exw650gip6t82y58fi6tnehbnyu.jpg
p7ah4exw650gip6t82y58fi6tnehbnyu.jpg
مشاهده pkggqjsndloykri1utoukw23isoe3jcm.jpg
pkggqjsndloykri1utoukw23isoe3jcm.jpg
مشاهده tyv4vrexsy772ftg2snbldek02ic1c2e.jpg
tyv4vrexsy772ftg2snbldek02ic1c2e.jpg
مشاهده usdq1a6olxd4r0seovhhf8zwsinefco8.jpg
usdq1a6olxd4r0seovhhf8zwsinefco8.jpg
مشاهده v2sbyty7d1nlkrkdhcz1jcmjxsqf5o3g.jpg
v2sbyty7d1nlkrkdhcz1jcmjxsqf5o3g.jpg
مشاهده v6ubgb8g6064ra2v83223rdaagwbwuct.jpg
v6ubgb8g6064ra2v83223rdaagwbwuct.jpg
مشاهده x4yhi46smtr2t2h0q2g57a4ks0ptzy92.jpg
x4yhi46smtr2t2h0q2g57a4ks0ptzy92.jpg
مشاهده yn8oaajmbx1ht0cz3n96l0pyvs0o1hit.jpg
yn8oaajmbx1ht0cz3n96l0pyvs0o1hit.jpg
    بیان دیدگاه