اکران پارچه‌نگاشت‌های مناسبتی در سطح شهر مشهد

اکران شهری پارچه‌نگاشت‌های «وعده صادق» به‌همت همسنگرهای مسجدی در سطح شهر مشهد صورت گرفت.

3-copy.jpg
2024-04-18 12:28:07

.

مشاهده 1-copy.jpg
1-copy.jpg
مشاهده 10.jpg
10.jpg
مشاهده 2-copy.jpg
2-copy.jpg
مشاهده 3-copy.jpg
3-copy.jpg
مشاهده 5-copy.jpg
5-copy.jpg
مشاهده 6-copy.jpg
6-copy.jpg
مشاهده 7-copy.jpg
7-copy.jpg
مشاهده 8-copy.jpg
8-copy.jpg
مشاهده 9.jpg
9.jpg
    بیان دیدگاه