پشت صحنه و مراحل تولید فصل سوم مسجد نشان

مستند مسجدنشان که همان قابِ هویت اصلى هر محله است و تصویر حقیقى جامعه را بازتاب می‌دهد، به‌همت مرکز هنر و رسانه امور مساجد استان‌های خراسان این روزها در مراحل پیش تولید فصل سوم است.

99999.jpg
2024-04-18 14:19:32

.

مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۴_۱۲-۳۸-۳۶.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۴_۱۲-۳۸-۳۶.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۱۸-۴۷-۵۵.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۱۸-۴۷-۵۵.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۱۸-۴۷-۵۸ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۱۸-۴۷-۵۸ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۱۸-۴۷-۵۸.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۱۸-۴۷-۵۸.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۱۸-۴۸-۰۰.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۱۸-۴۸-۰۰.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۲۱-۲۹-۲۲.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۲۱-۲۹-۲۲.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۲۱-۳۱-۵۷.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۲۱-۳۱-۵۷.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۲۱-۳۲-۰۰ (3).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۲۱-۳۲-۰۰ (3).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۲۱-۳۲-۰۰.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۲۱-۳۲-۰۰.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۲۱-۳۲-۰۱.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۱۶_۲۱-۳۲-۰۱.jpg
    بیان دیدگاه