رونق کافه‌گفت‌وگوی همسنگرهای مسجدی با حضور مردم

معاونت فرهنگی و اجتماعی رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان، این شب‌ها در قالب کافه گفتگوی مردمی میزبان مردم در خیابان‌های مشهد هستند.

111.jpg
2024-02-22 13:27:42

.

مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۰۴-۰۶.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۰۴-۰۶.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۲۳-۱۷.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۲۳-۱۷.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۳۳-۲۵.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۳۳-۲۵.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۴۲-۰۱ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۴۲-۰۱ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۴۲-۰۲ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۴۲-۰۲ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۴۲-۰۲ (4).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۴۲-۰۲ (4).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۴۲-۰۴.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۴۲-۰۴.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۵۳-۰۵.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۵۳-۰۵.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۵۳-۰۷ (3).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۵۳-۰۷ (3).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۵۳-۰۷ (4).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۰-۵۳-۰۷ (4).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۱-۳۴-۰۰.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۱-۳۴-۰۰.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۱-۳۴-۰۱ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۲۱-۳۴-۰۱ (2).jpg
    بیان دیدگاه