دوره آموزشی تربیت کنشگر انتخابات ویژه خواهران (1)

دوره آموزشی تربیت کنشگر انتخابات ویژه خواهران، با همکاری معاونت جذب و آموزش و مدیریت خواهران مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و سازمان بسیج طلاب و اساتید خراسان رضوی در مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا> برگزار شد.

DSC_5014.jpg
2024-02-06 13:30:39

.

مشاهده DSC_4996.jpg
DSC_4996.jpg
مشاهده DSC_5001.jpg
DSC_5001.jpg
مشاهده DSC_5002.jpg
DSC_5002.jpg
مشاهده DSC_5004.jpg
DSC_5004.jpg
مشاهده DSC_5006.jpg
DSC_5006.jpg
مشاهده DSC_5009.jpg
DSC_5009.jpg
مشاهده DSC_5016.jpg
DSC_5016.jpg
مشاهده DSC_5019.jpg
DSC_5019.jpg
مشاهده DSC_5023.jpg
DSC_5023.jpg
مشاهده DSC_5026.jpg
DSC_5026.jpg
مشاهده DSC_5028.jpg
DSC_5028.jpg
مشاهده DSC_5029.jpg
DSC_5029.jpg
مشاهده DSC_5032.jpg
DSC_5032.jpg
مشاهده DSC_5042.jpg
DSC_5042.jpg
مشاهده DSC_5046.jpg
DSC_5046.jpg
مشاهده DSC_5050.jpg
DSC_5050.jpg
مشاهده DSC_5052.jpg
DSC_5052.jpg
مشاهده DSC_5055.jpg
DSC_5055.jpg
مشاهده DSC_5062.jpg
DSC_5062.jpg
مشاهده DSC_5066.jpg
DSC_5066.jpg
مشاهده DSC_5067.jpg
DSC_5067.jpg
مشاهده DSC_5071.jpg
DSC_5071.jpg
    بیان دیدگاه