روز اول اعتکاف بصیرتی ائمه جماعات

روز اول برنامه اعتکاف بصیرتی (تربیت کنشگر انتخابات) ویژه ائمه جماعات، به‌همت معاونت جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، برگزار شد.

DSC_4364.jpg
2024-01-31 09:39:42

.

مشاهده DSC_4240.jpg
DSC_4240.jpg
مشاهده DSC_4258.jpg
DSC_4258.jpg
مشاهده DSC_4265.jpg
DSC_4265.jpg
مشاهده DSC_4273.jpg
DSC_4273.jpg
مشاهده DSC_4280.jpg
DSC_4280.jpg
مشاهده DSC_4286.jpg
DSC_4286.jpg
مشاهده DSC_4292.jpg
DSC_4292.jpg
مشاهده DSC_4299.jpg
DSC_4299.jpg
مشاهده DSC_4319.jpg
DSC_4319.jpg
مشاهده DSC_4324.jpg
DSC_4324.jpg
مشاهده DSC_4364.jpg
DSC_4364.jpg
مشاهده DSC_4366.jpg
DSC_4366.jpg
مشاهده DSC_4372.jpg
DSC_4372.jpg
مشاهده DSC_4377.jpg
DSC_4377.jpg
مشاهده DSC_4398.jpg
DSC_4398.jpg
مشاهده DSC_4407.jpg
DSC_4407.jpg
مشاهده DSC_4415.jpg
DSC_4415.jpg
مشاهده DSC_4416.jpg
DSC_4416.jpg
مشاهده DSC_4419.jpg
DSC_4419.jpg
مشاهده DSC_4424.jpg
DSC_4424.jpg
مشاهده DSC_4425.jpg
DSC_4425.jpg
مشاهده DSC_4451.jpg
DSC_4451.jpg
مشاهده DSC_4455.jpg
DSC_4455.jpg
مشاهده DSC_4457.jpg
DSC_4457.jpg
مشاهده DSC_4458.jpg
DSC_4458.jpg
مشاهده DSC_4462.jpg
DSC_4462.jpg
مشاهده DSC_4468.jpg
DSC_4468.jpg
مشاهده DSC_4478.jpg
DSC_4478.jpg
    بیان دیدگاه