توزیع اقلام موردنیاز مراسم اعتکاف بین مساجد شهرستان مشهد

بخشی از اقلام خوراکی موردنیاز مراسم معنوی اعتکاف شامل شامل مرغ، برنج، گوشت، روغن، لبنیایت و ماکارونی، بین مساجد برگزارکننده شهرستان مشهد توزیع شد.

DSC_3663.JPG
2024-01-24 09:42:56

.

مشاهده DSC_3636 - Copy.JPG
DSC_3636 - Copy.JPG
مشاهده DSC_3639.JPG
DSC_3639.JPG
مشاهده DSC_3644.JPG
DSC_3644.JPG
مشاهده DSC_3649.JPG
DSC_3649.JPG
مشاهده DSC_3650.JPG
DSC_3650.JPG
مشاهده DSC_3662.JPG
DSC_3662.JPG
مشاهده DSC_3663.JPG
DSC_3663.JPG
مشاهده DSC_3671.JPG
DSC_3671.JPG
مشاهده DSC_3684.JPG
DSC_3684.JPG
مشاهده DSC_3691.JPG
DSC_3691.JPG
مشاهده DSC_3692.JPG
DSC_3692.JPG
مشاهده DSC_3704.JPG
DSC_3704.JPG
    بیان دیدگاه