کارگاه آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی

کارگاه آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، به‌همت معاونت جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و با همکاری معاونت اجرایی، دفتر طرح و برنامه و ناحیه شهید کامیاب این مرکز، در مسجد المهدی (مشهد، هاشمی‌نژاد 18) برگزار شد.

DSC_2530.jpg
2024-01-12 12:06:17

.

مشاهده DSC_2449.jpg
DSC_2449.jpg
مشاهده DSC_2455.jpg
DSC_2455.jpg
مشاهده DSC_2461.jpg
DSC_2461.jpg
مشاهده DSC_2465.jpg
DSC_2465.jpg
مشاهده DSC_2467.jpg
DSC_2467.jpg
مشاهده DSC_2468.jpg
DSC_2468.jpg
مشاهده DSC_2471.jpg
DSC_2471.jpg
مشاهده DSC_2486.jpg
DSC_2486.jpg
مشاهده DSC_2491.jpg
DSC_2491.jpg
مشاهده DSC_2494.jpg
DSC_2494.jpg
مشاهده DSC_2500.jpg
DSC_2500.jpg
مشاهده DSC_2503.jpg
DSC_2503.jpg
مشاهده DSC_2518.jpg
DSC_2518.jpg
مشاهده DSC_2527.jpg
DSC_2527.jpg
مشاهده DSC_2530.jpg
DSC_2530.jpg
مشاهده DSC_2536.jpg
DSC_2536.jpg
    بیان دیدگاه