رویداد علمی بصیرتی «نیم‌روز»

رویداد علمی بصیرتی «نیم‌روز» با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و برپایی غرفه مسجد شایسته، برگزار شد.

DSC_1398.jpg
2024-01-03 08:29:35

.

مشاهده 50846_14_Origin.jpg
50846_14_Origin.jpg
مشاهده 50846_15_Origin.jpg
50846_15_Origin.jpg
مشاهده 50846_16_Origin.jpg
50846_16_Origin.jpg
مشاهده aERqaFp.jpg
aERqaFp.jpg
مشاهده DSC_1371.jpg
DSC_1371.jpg
مشاهده DSC_1375.jpg
DSC_1375.jpg
مشاهده DSC_1379.jpg
DSC_1379.jpg
مشاهده DSC_1386.jpg
DSC_1386.jpg
مشاهده DSC_1396.jpg
DSC_1396.jpg
مشاهده DSC_1398.jpg
DSC_1398.jpg
مشاهده DSC_1401.jpg
DSC_1401.jpg
مشاهده photo_2024-01-02_13-55-28.jpg
photo_2024-01-02_13-55-28.jpg
مشاهده photo_2024-01-04_08-10-45.jpg
photo_2024-01-04_08-10-45.jpg
مشاهده photo_2024-01-04_08-10-57.jpg
photo_2024-01-04_08-10-57.jpg
    بیان دیدگاه