سی‌ودومین دوره آموزشی بدو خدمت امنا برگزار شد

۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۴۵۳۷.jpg
2023-10-29 13:30:50

سی‌ودومین دوره آموزشی بدو خدمت امنا برای 150 نفر از اعضای هیئات امنای مساجد شهرستان طبس، در محل حوزه علمیه امام جعفر صادق# این شهرستان برگزار شد.

مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۲۵۳۴.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۲۵۳۴.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۲۵۵۳.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۲۵۵۳.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۲۶۳۶.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۲۶۳۶.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۰۶۰۵.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۰۶۰۵.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۰۶۱۸.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۰۶۱۸.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۲۰۳.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۲۰۳.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۲۳۳.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۲۳۳.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۳۰۴.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۳۰۴.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۴۵۳۷.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۴۵۳۷.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۴۵۵۰.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۴۵۵۰.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۴۶۱۵.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۴۶۱۵.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۱۰۰۲۴۱.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۱۰۰۲۴۱.jpg
    بیان دیدگاه