هشتمین دوره آموزشی بدو خدمت خدام برگزار شد

هشتمین دوره آموزشی بدو خدمت خدام، با حضور 35 نفر از خدام مساجد ناحیه شهید تقی پور، در  مسجد الاقصی برگزار شد.

photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۶ (2).jpg
2023-10-24 12:13:41

.

مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۶ (2).jpg
photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۶ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۶.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۶.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۷ (2).jpg
photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۷ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۷.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۷.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۸ (2).jpg
photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۸ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۸.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۸.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۹ (2).jpg
photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۹ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۹ (3).jpg
photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۹ (3).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۹.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۲۹.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۳۰.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۳۰.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۳۱.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۳_۱۲-۲۴-۳۱.jpg
    بیان دیدگاه

    نظرات