هفتمین دوره آموزشی بدو خدمت خدام برگزار شد

هفتمین دوره آموزشی بدو خدمت خدام، با حضور 62 نفر از خدام مساجد ناحیه شهید دارائی، در  مسجد حسین بن علی# طبرسی شمالی برگزار شد.

photo_2023-10-21_08-56-21.jpg
2023-10-21 12:27:41

.

مشاهده photo_2023-10-21_08-56-10.jpg
photo_2023-10-21_08-56-10.jpg
مشاهده photo_2023-10-21_08-56-13.jpg
photo_2023-10-21_08-56-13.jpg
مشاهده photo_2023-10-21_08-56-15.jpg
photo_2023-10-21_08-56-15.jpg
مشاهده photo_2023-10-21_08-56-17.jpg
photo_2023-10-21_08-56-17.jpg
مشاهده photo_2023-10-21_08-56-21.jpg
photo_2023-10-21_08-56-21.jpg
    بیان دیدگاه