گزارش تصویری فعالیت‌های جهادی قرارگاه جهادی شهید تقی‌پور

گزارش تصویری فعالیت‌های جهادی قرارگاه شهید تقی‌پوردر طرح هم‌محلۀ امام رضا# مسیر چناران و قوچان به مشهد

 

(4).JPG
2023-09-16 10:35:08

.

مشاهده (1).JPG
(1).JPG
مشاهده (10).JPG
(10).JPG
مشاهده (11).JPG
(11).JPG
مشاهده (12).JPG
(12).JPG
مشاهده (2).JPG
(2).JPG
مشاهده (3).JPG
(3).JPG
مشاهده (4).JPG
(4).JPG
مشاهده (5).JPG
(5).JPG
مشاهده (6).jpg
(6).jpg
مشاهده (7).jpg
(7).jpg
مشاهده (8).jpg
(8).jpg
مشاهده (9).jpg
(9).jpg
    بیان دیدگاه