گزارش تصویری فعالیت‌های جهادی قرارگاه شهید دارایی

گزارش تصویری فعالیت‌های جهادی قرارگاه شهید دارایی در طرح هم‌محلۀ امام رضا # مسیر کلات به مشهد

DSC_5074.JPG
2023-09-14 15:12:21

.

مشاهده DSC_4990.JPG
DSC_4990.JPG
مشاهده DSC_4998.JPG
DSC_4998.JPG
مشاهده DSC_5010.JPG
DSC_5010.JPG
مشاهده DSC_5036.JPG
DSC_5036.JPG
مشاهده DSC_5046.JPG
DSC_5046.JPG
مشاهده DSC_5055.JPG
DSC_5055.JPG
مشاهده DSC_5074.JPG
DSC_5074.JPG
مشاهده DSC_5082.JPG
DSC_5082.JPG
مشاهده DSC_5085.JPG
DSC_5085.JPG
مشاهده DSC_5099.JPG
DSC_5099.JPG
مشاهده DSC_5109.JPG
DSC_5109.JPG
مشاهده DSC_5110.JPG
DSC_5110.JPG
    بیان دیدگاه