گزارش تصویری | بازدید اعضای شورای شهر مشهد از قرارگاه مرکزی طرح هم‌محله امام رضا#

اعضای شورای شهر مشهد مقدس در چند نوبت از قرارگاه مرکزی طرح هم‌محله امام رضا# بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها قرار گرفتند.

DSC_4299.jpg
2023-09-13 13:01:11

.

مشاهده DSC_4263.jpg
DSC_4263.jpg
مشاهده DSC_4265.jpg
DSC_4265.jpg
مشاهده DSC_4279.jpg
DSC_4279.jpg
مشاهده DSC_4299.jpg
DSC_4299.jpg
مشاهده DSC_4323.jpg
DSC_4323.jpg
مشاهده DSC_4631.jpg
DSC_4631.jpg
مشاهده DSC_4633.jpg
DSC_4633.jpg
مشاهده DSC_4639.jpg
DSC_4639.jpg
مشاهده DSC_4743.jpg
DSC_4743.jpg
مشاهده DSC_4744.jpg
DSC_4744.jpg
مشاهده DSC_4748.jpg
DSC_4748.jpg
مشاهده DSC_4750.jpg
DSC_4750.jpg
مشاهده DSC_4756.jpg
DSC_4756.jpg
    بیان دیدگاه