گزارش تصویری فعالیت‌های جهادی قرارگاه هم محله امام رضا #

گزارش تصویری فعالیت‌های جهادی قرارگاه هم محله امام رضا #

DSC_4559.JPG
2023-09-11 16:36:09

.

مشاهده DSC_4485.JPG
DSC_4485.JPG
مشاهده DSC_4487.JPG
DSC_4487.JPG
مشاهده DSC_4548.JPG
DSC_4548.JPG
مشاهده DSC_4555.JPG
DSC_4555.JPG
مشاهده DSC_4559.JPG
DSC_4559.JPG
مشاهده DSC_4570.JPG
DSC_4570.JPG
مشاهده DSC_4580.JPG
DSC_4580.JPG
مشاهده DSC_4593.JPG
DSC_4593.JPG
مشاهده DSC_4608.JPG
DSC_4608.JPG
مشاهده DSC_4622.JPG
DSC_4622.JPG
    بیان دیدگاه