گزارش تصویری مراسم جاماندگان اربعین حسینی (شماره3)

گزارش تصویری برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی (شماره3)

DSC_4085.JPG
2023-09-07 09:25:23

.

مشاهده DSC_3770.JPG
DSC_3770.JPG
مشاهده DSC_3779.JPG
DSC_3779.JPG
مشاهده DSC_3787.JPG
DSC_3787.JPG
مشاهده DSC_3791.JPG
DSC_3791.JPG
مشاهده DSC_3807.JPG
DSC_3807.JPG
مشاهده DSC_3842.JPG
DSC_3842.JPG
مشاهده DSC_3854.JPG
DSC_3854.JPG
مشاهده DSC_3890.JPG
DSC_3890.JPG
مشاهده DSC_3914.JPG
DSC_3914.JPG
مشاهده DSC_3927.JPG
DSC_3927.JPG
مشاهده DSC_3941.JPG
DSC_3941.JPG
مشاهده DSC_4025.JPG
DSC_4025.JPG
مشاهده DSC_4043.JPG
DSC_4043.JPG
مشاهده DSC_4085.JPG
DSC_4085.JPG
مشاهده DSC_4093.JPG
DSC_4093.JPG
مشاهده DSC_4120.JPG
DSC_4120.JPG
مشاهده DSC_4129.JPG
DSC_4129.JPG
مشاهده DSC_4141.JPG
DSC_4141.JPG
مشاهده DSC_4148.JPG
DSC_4148.JPG
مشاهده DSC_4157.JPG
DSC_4157.JPG
    بیان دیدگاه