#کتاب_مسجدی

کتاب کالبد خدایان
 

کالبد خدایان.jpg
2022-05-09 10:00:00

کتاب کالبد خدایان

از شرق دور تا امریکای لاتین، هر تمدنی با نمادها و اسطوره هایش فضاها و مکان‌هایی را تقدیس کرده و آنها را جایگاهی مناسب در پرستش خدا یا خدایگان قرار داده است. هرچند این اثر ارتباط مستقیمی با مسجد ندارد اما این کتاب در دو فصل مشتمل بر مبانی نظری و نمونه‌های موردی، به ماهیت امر قدسی، مکان مقدس و فرآیندهای تقدیس مکان پرداخته است و مصداق‌های آن را در جای‌جای تمدن بشری نشان داده است

به همسنگرهای مسجدی بپیوندید
@hamsangar_masjedi

    بیان دیدگاه