شهید بهشتی:

امام جماعت باید بر امورات محله نظارت کند نه دخالت!

علمای مسجدی

روحانیتِ آگاهِ متعهدِ مسئول، حداقل در حد نظارت همه جانبه و تمام‌عیار به عنوان معتمدان ملت در جریان کارهای کشور برای همیشه نظارت خواهد کرد.

2021-07-17
    بیان دیدگاه