فرقه های سری

جموعه مستند «فرقه‌های سری» که  با هدف به تصویر کشیدن حقایق پشت پرده فرقه‌های سری سیاسی مذهبی در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای تهیه شده است.

584af4e8d6c47d03713b760b200e0897_M.jpg
2020-04-16

مجموعه مستند «فرقه‌های سری» که  با هدف به تصویر کشیدن حقایق پشت پرده فرقه‌های سری سیاسی مذهبی در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای تهیه شده است.موضوع این مجموعه مستند بررسی و تحلیل فرقه‌های سری است و هدف ما آشنایی مردم با نحوه شکل‌گیری و قدرت یافتن شبکه انجمن‌های سری، افشاء واقعیت‌های پشت پرده این انجمن‌ها و آشنایی با نمادها و نشانه‌های مشترک بین این جوامع است چرا که بسیاری از افراد هنوز از مفاهیم و نمادهای و نشانه‌های شیطانی بعضی از این جریانها اطلاعی ندارند. به این منظور در طول قسمت‌های مختلف تاریخچه شکل گیری فرقه های سری از مصر و یونان باستان، قرون وسطی ، رنسانس ،... تا شکل گیری فرقه های امروزی مورد بررسی قرار گرفته است.

FerghehayeSeri_S04.mp4
FerghehayeSeri_S02.mp4
FerghehayeSeri_S05.mp4
FerghehayeSeri_S03.mp4
FerghehayeSeri_S06.mp4
FerghehayeSeri_S01.mp4
FerghehayeSeri_S07.mp4
FerghehayeSeri_S10.mp4
FerghehayeSeri_S13.mp4
FerghehayeSeri_S09.mp4
FerghehayeSeri_S08.mp4
FerghehayeSeri_S11.mp4
FerghehayeSeri_S12.mp4
    بیان دیدگاه