مستند (در ادلب چه می گذرد؟)

در این مستند ماجرای شهر ادلب سوریه که در گیر و دار جنگ با تکفیری ها و حمایت ترکیه قرار دارد تبیین می شود.

ادلب.jpg
2020-03-15

در این مستند ماجرای شهر ادلب سوریه که در گیر و دار جنگ با تکفیری ها و حمایت ترکیه قرار دارد تبیین می شود.

مشاهده 8a93c74afbcaa98aeb530df4524ef21f20123477-240p__79176.mp4
8a93c74afbcaa98aeb530df4524ef21f20123477-240p__79176.mp4
    بیان دیدگاه