پارکی در مرز فلسطین اشغالی

پارک ایرانی!

2020-03-10

گزارشی از باغی ایرانی که در مرز لبنان و فلسطین اشغالی بنا شده است.

    بیان دیدگاه