پارکی در مرز فلسطین اشغالی

پارک ایرانی!

227113_427.jpg
2020-03-10

گزارشی از باغی ایرانی که در مرز لبنان و فلسطین اشغالی بنا شده است.

مشاهده باغی ایرانی در مرز فلسطین.mp4
باغی ایرانی در مرز فلسطین.mp4
    بیان دیدگاه