مستند خزان جمعیت

مستند «خزان شکوفه ها» - جمعیتی که دیگر جوان نمی ماند «خزانه شکوفه ها» عنوان مستندی است که با بیان نرخ رشد جمعیت و بررسی آمارها...

بحران.jpg
2020-03-10

مستند «خزان شکوفه ها» - جمعیتی که دیگر جوان نمی ماند «خزانه شکوفه ها» عنوان مستندی است که با بیان نرخ رشد جمعیت و بررسی آمارها و اطلاعات جمعیتی سعی در تحلیل وضعیت جمعیتی امروز ایران دارد.

در ادامه به فاکتورهای مختلف جمعیتی و پیامدهای منفی کاهش رشد جمعیت و پیدایش سالخوردگی پرداخته می شود.

Khazan_Shokoofeha_P1.mp4
Khazan_Shokoofeha_P2.mp4
    بیان دیدگاه