مستند علف های هرز

مستند علف های هرز در مورد شیعه انگلیسی است. بررسی محتوای این مستند برای شناخت جریانات انحرافی کمک می کند.

1(1).jpg
2020-03-09

مستند علف های هرز در مورد شیعه انگلیسی است. بررسی محتوای این مستند برای شناخت جریانات انحرافی کمک می کند.

6-علفهای هرز.mp4
1-علفهای هرز.mp4
4-علفهای هرز.mp4
3-علفهای هرز.mp4
5-علفهای هرز.mp4
2-علفهای هرز.mp4
بیان دیدگاه