سخنرانی علامه حسن زاده آملی (تفسیر)

سخنرانی علامه حسن زاده با موضوع تفسیر:

300px-NUR00783.jpg
2020-02-15

سخنرانی علامه حسن زاده با موضوع تفسیر:

 

مشاهده 066(T3-2).mp3
066(T3-2).mp3
مشاهده 068(T5).mp3
068(T5).mp3
مشاهده 070(T7).mp3
070(T7).mp3
مشاهده 067(T4).mp3
067(T4).mp3
مشاهده 071(T8).mp3
071(T8).mp3
مشاهده 069(T6).mp3
069(T6).mp3
مشاهده 074(T11).mp3
074(T11).mp3
مشاهده 073(T10).mp3
073(T10).mp3
مشاهده 072(T9).mp3
072(T9).mp3
مشاهده 075(T12).mp3
075(T12).mp3
مشاهده 064(T2).mp3
064(T2).mp3
مشاهده 076(T13).mp3
076(T13).mp3
مشاهده 077(T14).mp3
077(T14).mp3
مشاهده 078(T15).mp3
078(T15).mp3
مشاهده 065(T3-1).mp3
065(T3-1).mp3
مشاهده 063(T1).mp3
063(T1).mp3
    بیان دیدگاه