مشکلات کشور

روحانی: اگر امروز گرانی و بیکاری وجود دارد...

977657.jpg
2019-11-28

روحانی: اگر امروز گرانی و بیکاری وجود دارد...

بخاطر این است که یک دولت کارآمد وجود ندارد! 
خرداد 1392

 

دانلود

مشاهده video_2019-11-28_12-55-52.mp4
video_2019-11-28_12-55-52.mp4
    بیان دیدگاه