مشکلات کشور

روحانی: اگر امروز گرانی و بیکاری وجود دارد...

2019-11-28

روحانی: اگر امروز گرانی و بیکاری وجود دارد...

بخاطر این است که یک دولت کارآمد وجود ندارد! 
خرداد 1392

 

دانلود

    بیان دیدگاه