کلیپ "هشدار رهبری"

????هشدار مهمی که رهبر انقلاب 12 سال پیش به بزرگان و مدیران حوزه داد و اکنون این پیش بینی محقق شده است!

2019-11-28

????هشدار مهمی که رهبر انقلاب 12 سال پیش به بزرگان و مدیران حوزه داد و اکنون این پیش بینی محقق شده است!

«اگر بزرگان و مراجع فکری برای آینده نکنند، در آینده دشمن می تواند فرزندان شما را در خانه هایتان در مشت بگیرد و شما کاری نتوانید بکنید!»

دانلود

    بیان دیدگاه