صدا زدن با القاب

در آیه یازدهم سوره حجرات خطاب به مؤمنان آمده است «وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ؛ یکدیگر را با القاب زشت صدا نزنید». متاسفانه صدا زدن با القاب یکی از منکرهایی است که معروف شده است. در جامعه می بینیم که عده زیادی رئیس جمهور. معاونینش. مسئولین دیگر. دوستان. آشنایان و ... را با القابی زشت صدا می زنند و نامش را انتقاد، طنز، یا رفاقت می گذارند.

بدیهی است این کار منکر است و مورد نهی صریح قرآن و متاسفانه زشتی آن برای ما چندان روشن نشده است. اگر از این دسته از افرادیم هم اکنون توبه کنیم.

2019-09-15

در آیه یازدهم سوره حجرات خطاب به مؤمنان آمده است «وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ؛ یکدیگر را با القاب زشت صدا نزنید». متاسفانه صدا زدن با القاب یکی از منکرهایی است که معروف شده است. در جامعه می بینیم که عده زیادی رئیس جمهور. معاونینش. مسئولین دیگر. دوستان. آشنایان و ... را با القابی زشت صدا می زنند و نامش را انتقاد، طنز، یا رفاقت می گذارند.

بدیهی است این کار منکر است و مورد نهی صریح قرآن و متاسفانه زشتی آن برای ما چندان روشن نشده است. اگر از این دسته از افرادیم هم اکنون توبه کنیم.

بیان دیدگاه