تلاش و رنج

با این روش حلزونی که ما برای خودسازی خود تلاش می کنیم گویی هزاران سال فرصت داریم! در صورتی که نمی دانیم آیا لحظه ای دیگر زنده ایم یا خیر. فرصتمان محدود است و حتی حد همین محدود را هم نمی دانیم و اینطور با آرامش و بهتر بگویم غفلت، روزگار می گذرانیم. 

اگر می دانستیم تا یک هفته دیگر از دنیا خواهیم رفت چه حالی داشتیم؟ چه می کردیم؟ اکنون همانطور زندگی کنیم که شاید همان یک هفته نیز روزی ما نشود.

الهی تا کعبه وصلت فرسنگ هاست و در راه خرسنگ ها و این لنگ به مراتب کمتر از خرچنگ است . خرچنگ را گفتند به کجا می روی گفت به چین و ماچین. گفتند با این راه و روش تو...

بزرگان می فرمایند: "خیلی بدوید. رنج ببرید. زحمت بکشید تا شاید سحرگاهی کامتان بر آید"

2019-09-14

با این روش حلزونی که ما برای خودسازی خود تلاش می کنیم گویی هزاران سال فرصت داریم! در صورتی که نمی دانیم آیا لحظه ای دیگر زنده ایم یا خیر. فرصتمان محدود است و حتی حد همین محدود را هم نمی دانیم و اینطور با آرامش و بهتر بگویم غفلت، روزگار می گذرانیم. 

اگر می دانستیم تا یک هفته دیگر از دنیا خواهیم رفت چه حالی داشتیم؟ چه می کردیم؟ اکنون همانطور زندگی کنیم که شاید همان یک هفته نیز روزی ما نشود.

الهی تا کعبه وصلت فرسنگ هاست و در راه خرسنگ ها و این لنگ به مراتب کمتر از خرچنگ است . خرچنگ را گفتند به کجا می روی گفت به چین و ماچین. گفتند با این راه و روش تو...

بزرگان می فرمایند: "خیلی بدوید. رنج ببرید. زحمت بکشید تا شاید سحرگاهی کامتان بر آید"

بیان دیدگاه