غیبت امام زمان $

بدانکه فائده وجود امام منحصر به جواب  دادن سؤالهاى مردم نیست بلکه موجودات و کمالات  وجودیه آنها بسته به وجود او هستند و در حال غیبت افاضه و استفاضه او مستمر است... آرى:

آن شاخ گل ار چه هست پنهان ز چمن

از فیض وجود اوست عالم گلشن

خورشید اگر چه هست در ابر نهان

از نور ویست باز عالم روشن

علاوه اینکه باید دید که آیا خلیفه الله غائب است یا ما حاضر نیستیم و در حجابیم و اسم خود را بر سر آن شاهد هر جایى مى گذاریم.

یا رب که بتوان گفت این نکته که در عالم

رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایى

منبع: انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه

2019-08-29

بدانکه فائده وجود امام منحصر به جواب  دادن سؤالهاى مردم نیست بلکه موجودات و کمالات  وجودیه آنها بسته به وجود او هستند و در حال غیبت افاضه و استفاضه او مستمر است... آرى:

آن شاخ گل ار چه هست پنهان ز چمن

از فیض وجود اوست عالم گلشن

خورشید اگر چه هست در ابر نهان

از نور ویست باز عالم روشن

علاوه اینکه باید دید که آیا خلیفه الله غائب است یا ما حاضر نیستیم و در حجابیم و اسم خود را بر سر آن شاهد هر جایى مى گذاریم.

یا رب که بتوان گفت این نکته که در عالم

رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایى

منبع: انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه

بیان دیدگاه