روش محبت به همسر

یکی از نشانه های ایمان محبت به همسر است. مردی که به همسرش محبت بیشتری داشته باشد، یعنی ایمان بیشتری دارد. انسان وقتی الهی می شود، به خلق خداوندی متخلق می شود. یعنی همانطور که خداوند زن را مظهر زیبایی و عواطف و احساس آفرید و به او با چشم رحمت نگریستف مرد نیز همینگونه به همسرش نگاه می کند.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: «کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنسآء (بحار الانوار، ج 103، ص 228 ) ; هر چه ایمان بنده زیاد شود، محبت [وی] به زن ها نیز زیاد می شود.»
و امام صادق علیه السلام می فرمایند: «کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا (همان، ج 103، ص 227 ) هر کس بیشتر دوستدار ما (خاندان عصمت و طهارت) باشد، به زن ها (همسرش) نیز بیشتر دوستی می کند.»

منتهی یکی از نکات کلیدی در محبت کردن به همسر این است که مرد گمان میکند باید آنطوری به زن محبت کند که دوست دارد زن به او محبت کند! در صورتی که این خطاست. مرد باید طوری به همسرش محبت کند که زن دوست دارد محبت ببیند!

مرد می گوید من کار می کنم، پول در می آورم، دو شیف به سر کار می روم و همه اینها محبت من است نسبت به همسرم! درست ایست. این ها محبت است اما زن محبت زبانی می خواهد. محبت زبانی یکی از مسائلی است که غالب زن ها تشنه آن هستند و شوهرانشان نسبت به آن کم توجهی می کنند. محبت زبانی اگر با هدیه ای نیز همراه باشد یقینا نور علی نور خواهد بود. 

2019-08-28

یکی از نشانه های ایمان محبت به همسر است. مردی که به همسرش محبت بیشتری داشته باشد، یعنی ایمان بیشتری دارد. انسان وقتی الهی می شود، به خلق خداوندی متخلق می شود. یعنی همانطور که خداوند زن را مظهر زیبایی و عواطف و احساس آفرید و به او با چشم رحمت نگریستف مرد نیز همینگونه به همسرش نگاه می کند.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: «کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنسآء (بحار الانوار، ج 103، ص 228 ) ; هر چه ایمان بنده زیاد شود، محبت [وی] به زن ها نیز زیاد می شود.»
و امام صادق علیه السلام می فرمایند: «کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا (همان، ج 103، ص 227 ) هر کس بیشتر دوستدار ما (خاندان عصمت و طهارت) باشد، به زن ها (همسرش) نیز بیشتر دوستی می کند.»

منتهی یکی از نکات کلیدی در محبت کردن به همسر این است که مرد گمان میکند باید آنطوری به زن محبت کند که دوست دارد زن به او محبت کند! در صورتی که این خطاست. مرد باید طوری به همسرش محبت کند که زن دوست دارد محبت ببیند!

مرد می گوید من کار می کنم، پول در می آورم، دو شیف به سر کار می روم و همه اینها محبت من است نسبت به همسرم! درست ایست. این ها محبت است اما زن محبت زبانی می خواهد. محبت زبانی یکی از مسائلی است که غالب زن ها تشنه آن هستند و شوهرانشان نسبت به آن کم توجهی می کنند. محبت زبانی اگر با هدیه ای نیز همراه باشد یقینا نور علی نور خواهد بود. 

بیان دیدگاه