برنامه خواب و بیداری

روز وقت معاش است تا امورات زندگی در آن رتق و فتق گردد اما شب علاوه بر اینکه وقت استراحت است، وقت عبادت است. یا ایها المزمل. ای پیامبر من، ای کسی که جامه به خویشتن فرو پیچیده ای. قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا. شب را قیام بده. نه تنها خودت در شب قیام کن و برخیز، بلکه شب را هم با برخواستن خود قیامت کن. نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا. نیمی از شب را برخیز یا ایکه اندکی از آن نیمه بکاه. أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. یا بر آن [نصف] بیفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان.

پس مقداری از شب، وقت استراحت است و مابقی آن وقت تحصیل معرفت و عبادت. اینطور نیست که کل شب برای خواب حیوانی باشد. شب برای به توحد رسیدن و از کثرت رستن و آدم شدن است.

اما متاسفانه در زندگی های امروزی، خواب سر شب فراموش شده و خانواده ها تا پاسی از شب بیدارند و دیر وقت به رخت خواب می روند و بدن خسته انسان نمی تواند پس از یک یا دو ساعت خواب، برای عبادت برخیزد و اگر هم برخیزد نشاطی ندارد.

مخصوصا خانواده هایی که بچه دارند، تنظیم خواب کودکان مساله ای دشوار است. اینکه بچه را بتوان سر شب خواباند خودش هنرمندی و همتی والا می خواهد.

تنظیم برنامه خواب منظم یکی از اساسی ترین پایه های سبک زندگی اسلامی است. اگر برنامه خواب و بیداری تنظیم نشود، به تمام زندگی لطمه وارد خواهد شد. خانواده ای که دیر بخوابد نماز شب و بین الطلوعین را از دست می دهد. فرصتی برای خلوت زوجین پیدا نمی شود. فرزندان و مادر خانواده به واسطه این دیرخوابی تا نزدیک ظهر میخواباند یا با خواب الودگی و بی نشاطی بیدار می شوند. مرد  خانواده از نظر جسمی و روحی همیشه خسته خواهد بود چون استراحت کافی به جسم و خلوت مناسب برای روح دریافت نمی کند.به همین صورت بسیاری از شئونات زندگی با عدم تنظیم برنامه خواب و بیداری مختل می شود. بای این مساله را هرچه زودتر درمان کرد.

2019-08-19

روز وقت معاش است تا امورات زندگی در آن رتق و فتق گردد اما شب علاوه بر اینکه وقت استراحت است، وقت عبادت است. یا ایها المزمل. ای پیامبر من، ای کسی که جامه به خویشتن فرو پیچیده ای. قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا. شب را قیام بده. نه تنها خودت در شب قیام کن و برخیز، بلکه شب را هم با برخواستن خود قیامت کن. نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا. نیمی از شب را برخیز یا ایکه اندکی از آن نیمه بکاه. أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. یا بر آن [نصف] بیفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان.

پس مقداری از شب، وقت استراحت است و مابقی آن وقت تحصیل معرفت و عبادت. اینطور نیست که کل شب برای خواب حیوانی باشد. شب برای به توحد رسیدن و از کثرت رستن و آدم شدن است.

اما متاسفانه در زندگی های امروزی، خواب سر شب فراموش شده و خانواده ها تا پاسی از شب بیدارند و دیر وقت به رخت خواب می روند و بدن خسته انسان نمی تواند پس از یک یا دو ساعت خواب، برای عبادت برخیزد و اگر هم برخیزد نشاطی ندارد.

مخصوصا خانواده هایی که بچه دارند، تنظیم خواب کودکان مساله ای دشوار است. اینکه بچه را بتوان سر شب خواباند خودش هنرمندی و همتی والا می خواهد.

تنظیم برنامه خواب منظم یکی از اساسی ترین پایه های سبک زندگی اسلامی است. اگر برنامه خواب و بیداری تنظیم نشود، به تمام زندگی لطمه وارد خواهد شد. خانواده ای که دیر بخوابد نماز شب و بین الطلوعین را از دست می دهد. فرصتی برای خلوت زوجین پیدا نمی شود. فرزندان و مادر خانواده به واسطه این دیرخوابی تا نزدیک ظهر میخواباند یا با خواب الودگی و بی نشاطی بیدار می شوند. مرد  خانواده از نظر جسمی و روحی همیشه خسته خواهد بود چون استراحت کافی به جسم و خلوت مناسب برای روح دریافت نمی کند.به همین صورت بسیاری از شئونات زندگی با عدم تنظیم برنامه خواب و بیداری مختل می شود. بای این مساله را هرچه زودتر درمان کرد.

بیان دیدگاه