زندگی روزمره

از مشغله های روزانه خانواده ها، انجام کارهای منزل است. ظرف شستن، جارو کردن، غذا پختن، لباس شستن و ...

کارهای تکراری که هر روز با آن مواجه می شویم و حقیقتا اگر رنگ و بوی معنویت در آن نباشد، موجب آزردگی روح و افسردگی می شود. غم انگیز است اینکه چشم از خواب باز کنیم و درگیر شستن و پختن و بچه داری شویم و سپس از فرط خستگی به خواب برویم و این ماجرا نه یک سال و نه دو سال بلکه در طول زندگی تداوم داشته باشد. گاهی درگیر مدرسه بچه شویم و گاهی مشغول به کارهای دانشگاهش و یا عقد و عروسی و سربازی اش و بعدها بزرگ کردن و   رسیدگی به نوه ها و قس علی هذا. و چقدر این زندگی روزمره ملال آور خواهد بود. 

خیلی از افراد به این روزمرگی بی محتوا دلخوش می کنند. اینها دلخوشی های اینجایی برایشان کافی است. مثلا به اینکه مهمانی دعوت شوند خوشحال اند. به اینکه عروسی در پیش داشته باشند شارژ می شوند! به اینکه مثلا تولدشان بشود کلی کیف می کنند!!

اما انسان سالک، اینگونه نیست. او اصلا زندگی را برای قُرب به حق تعالی می خواهد. او ازدواج را برای تعالی می خواهد. او راضی نمی شود که غالب وقتش به رتق و فتق ظاهر زندگی صرف شود.

باید تدبیری کرد که تا حد امکان زوائد زندگی کم شود و اصول پر رنگ تر گردند.

پیشنهاداتی برای این مساله قابل ارائه است:

1- چه اشکالی دارد به جای اینکه هر روز دو وعده ناهار و شام را از غذای گرم استفاده کنیم، از غذاهایی استفاده شود که زحمت پختش یک بار است اما برای چند وعده قابل استفاده است؟

2- چه اشکالی دارد برخی از کارهای منزل توسط مرد انجام شود. مثلا مرد تعهد کند که اتوی لباس یا شستن ظرف ها با او باشد که زن هم بتواند فرصت تنفسی داشته باشد؟

3- چه اشکالی دارد شب نشینی ها را تا حد امکان تعطیل کنیم و تا جایی که مقدور است به مهمانی های طولانی مدت شبانه نرویم و در عوض شب ها زودتر بخوابیم؟ 

4- چه اشکالی دارد به جای اینکه شب تا ساعت یک یا دو بیدار باشیم، از قبل از اذان صبح بیدار شویم و بین الطلوعین و سحر را درک کنیم؟

5- چه اشکالی دارد به جای اینکه در حین جارو کردن و ظرف شستن و سبزی خورد کردن و ... افسار خیالمان رها باشد و به هرجا که میخواهد سر بزند، ذکر بگوییم؟ مثلا صلوات. 

6- چه اشکالی دارد در حین انجام دادن کارهای منزل به سخنرانی علمای ربانی گوش دهیم؟

7- چه اشکالی دارد اگر فرصت مطالعه چندانی نداریم، کتابهای صوتی اصیل و خوبی را پیدا کنیم و در حین کارهای منزل به آن گوش دهیم. مثلا کتاب صوتی چهل حدیث امام.

8- چه اشکالی دارد اگر میخواهیم فرزندمان را بخوابانیم، لالایی ما قران و دعا باشد و فرزند به این نواهای الهی عادت کند و ما هم عملمان نورانی تر شود؟

9- چه اشکالی دارد ثواب کارهای منزل هر روزمان را به یکی از معصومین # هدیه کنیم؟

10- چه اشکالی دارد کارهای منزل را جهاد فی سبیل الله بدانیم و تلاش کنیم نیت قربتا الی الله داشته باشیم؟

11- چه اشکالی دارد نوافل خود را حین رفت و آمد های خود بخوانیم؟

12- چه اشکالی دارد، حین کار منزل کردن هر روز یک جزء قران گوش دهیم و زیر لب تکرار کنیم و به این صورت هر ماه یک ختم قران داشته باشیم؟

13- چه اشکال دارد در حین کارهای منزل و کلا در طول شبانه روز با طهارت باشیم؟ (دُم علی الطهاره )

14- خیلی کارهای دیگری هم می شود کرد. اگر شما هم پیشنهادی دارید برای بهره گیری دیگران بیان بفرمائید.

 

2019-08-18

کارهای منزل

از مشغله های روزانه خانواده ها، انجام کارهای منزل است. ظرف شستن، جارو کردن، غذا پختن، لباس شستن و ...

کارهای تکراری که هر روز با آن مواجه می شویم و حقیقتا اگر رنگ و بوی معنویت در آن نباشد، موجب آزردگی روح و افسردگی می شود. غم انگیز است اینکه چشم از خواب باز کنیم و درگیر شستن و پختن و بچه داری شویم و سپس از فرط خستگی به خواب برویم و این ماجرا نه یک سال و نه دو سال بلکه در طول زندگی تداوم داشته باشد. گاهی درگیر مدرسه بچه شویم و گاهی مشغول به کارهای دانشگاهش و یا عقد و عروسی و سربازی اش و بعدها بزرگ کردن و   رسیدگی به نوه ها و قس علی هذا. و چقدر این زندگی روزمره ملال آور خواهد بود. 

خیلی از افراد به این روزمرگی بی محتوا دلخوش می کنند. اینها دلخوشی های اینجایی برایشان کافی است. مثلا به اینکه مهمانی دعوت شوند خوشحال اند. به اینکه عروسی در پیش داشته باشند شارژ می شوند! به اینکه مثلا تولدشان بشود کلی کیف می کنند!!

اما انسان سالک، اینگونه نیست. او اصلا زندگی را برای قُرب به حق تعالی می خواهد. او ازدواج را برای تعالی می خواهد. او راضی نمی شود که غالب وقتش به رتق و فتق ظاهر زندگی صرف شود.

باید تدبیری کرد که تا حد امکان زوائد زندگی کم شود و اصول پر رنگ تر گردند.

پیشنهاداتی برای این مساله قابل ارائه است:

1- چه اشکالی دارد به جای اینکه هر روز دو وعده ناهار و شام را از غذای گرم استفاده کنیم، از غذاهایی استفاده شود که زحمت پختش یک بار است اما برای چند وعده قابل استفاده است؟

2- چه اشکالی دارد برخی از کارهای منزل توسط مرد انجام شود. مثلا مرد تعهد کند که اتوی لباس یا شستن ظرف ها با او باشد که زن هم بتواند فرصت تنفسی داشته باشد؟

3- چه اشکالی دارد شب نشینی ها را تا حد امکان تعطیل کنیم و تا جایی که مقدور است به مهمانی های طولانی مدت شبانه نرویم و در عوض شب ها زودتر بخوابیم؟ 

4- چه اشکالی دارد به جای اینکه شب تا ساعت یک یا دو بیدار باشیم، از قبل از اذان صبح بیدار شویم و بین الطلوعین و سحر را درک کنیم؟

5- چه اشکالی دارد به جای اینکه در حین جارو کردن و ظرف شستن و سبزی خورد کردن و ... افسار خیالمان رها باشد و به هرجا که میخواهد سر بزند، ذکر بگوییم؟ مثلا صلوات. 

6- چه اشکالی دارد در حین انجام دادن کارهای منزل به سخنرانی علمای ربانی گوش دهیم؟

7- چه اشکالی دارد اگر فرصت مطالعه چندانی نداریم، کتابهای صوتی اصیل و خوبی را پیدا کنیم و در حین کارهای منزل به آن گوش دهیم. مثلا کتاب صوتی چهل حدیث امام.

8- چه اشکالی دارد اگر میخواهیم فرزندمان را بخوابانیم، لالایی ما قران و دعا باشد و فرزند به این نواهای الهی عادت کند و ما هم عملمان نورانی تر شود؟

9- چه اشکالی دارد ثواب کارهای منزل هر روزمان را به یکی از معصومین # هدیه کنیم؟

10- چه اشکالی دارد کارهای منزل را جهاد فی سبیل الله بدانیم و تلاش کنیم نیت قربتا الی الله داشته باشیم؟

11- چه اشکالی دارد نوافل خود را حین رفت و آمد های خود بخوانیم؟

12- چه اشکالی دارد، حین کار منزل کردن هر روز یک جزء قران گوش دهیم و زیر لب تکرار کنیم و به این صورت هر ماه یک ختم قران داشته باشیم؟

13- چه اشکال دارد در حین کارهای منزل و کلا در طول شبانه روز با طهارت باشیم؟ (دُم علی الطهاره )

14- خیلی کارهای دیگری هم می شود کرد. اگر شما هم پیشنهادی دارید برای بهره گیری دیگران بیان بفرمائید.

بیان دیدگاه