چرا وضو می گیریم؟

چرا وضو می گیریم و با وضو گرفتن چه چیزی را می خواهیم بیان کنیم؟

پاسخ: وضو می گیریم چون مسلمانیم و مسلمان در برابر رب العالمین تسلیم محض است. مولا به ما فرمان داده است و عبد از خود اختیاری ندارد. عبد تسلیم امر مولا است.  امر، امر اوست و حکم، حکم اوست. اگر برای تمییزی و پاکی و یا ایجاد نشاط در نماز و ... وضو بگیریم، عملمان خالصانه نیست. خلوص عمل به این است که به نتیجه عمل کار نداشته باشیم و خود را در دست مولا دهیم تا اوامر او در ما ظهور کند که اگر اینطور شد، خدا می شود دست و پا و گوش و چشم و زبان ما. اللهم ارزقنا

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست

کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی

اما معرفت اندوزی هم امر خداست لذا دانستن حکمت وضو در این تسلیم شدن موثر است. در روایتی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نیز درباره حکمت های وضو آمده است: «وضو گرفتن، یعنی شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها؛

شستن صورت، یعنی خدایا هر گناهی که با این صورت انجام دادم، آن را شستشو می کنم که با صورت پاک به جانب تو عبادت کنم و با پیشانی پاک سر بر خاک بگذارم.

شستن دست ها در وضو یعنی خدایا از گناه دست شستم و گناهانی را که با دستم مرتکب شده ام، با شستن دست، آن را تطهیر می کنم.

مسح سر در وضو یعنی خدایا از هر خیال باطل و هوس خام که در سر پروراندم، سرم را تطهیر می کنم و آن خیال های باطل را از سر به دور می افکنم.

مسح پا، یعنی خدایا من از جای بد رفتن پا می کشم و این پا را از هر گناهی که با آن انجام داده ام، تطهیر می کنم.

مضمضه کردن آب، اگر کسی بخواهد نام مبارک حق تعالی را بر زبان آورد، باید دهان را تطهیر کند. مگر می شود با دهان ناشسته، انسان نام خدا را ببرد؟ باید دهان را با آب مضمضه کند و بشوید». (منبع: صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 202.)

پس به تعبیر دیگر با آب که طاهر و مطهر است، تمام شئونات خود را پاکمی کنیم و سپس لایق اقامه صلات می شویم زیرا که خداوند متعال مطهر است و لا یمسه الا المطهرون.

2019-08-08

چرا وضو می گیریم و با وضو گرفتن چه چیزی را می خواهیم بیان کنیم؟

پاسخ: وضو می گیریم چون مسلمانیم و مسلمان در برابر رب العالمین تسلیم محض است. مولا به ما فرمان داده است و عبد از خود اختیاری ندارد. عبد تسلیم امر مولا است.  امر، امر اوست و حکم، حکم اوست. اگر برای تمییزی و پاکی و یا ایجاد نشاط در نماز و ... وضو بگیریم، عملمان خالصانه نیست. خلوص عمل به این است که به نتیجه عمل کار نداشته باشیم و خود را در دست مولا دهیم تا اوامر او در ما ظهور کند که اگر اینطور شد، خدا می شود دست و پا و گوش و چشم و زبان ما. اللهم ارزقنا

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست

کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی

اما معرفت اندوزی هم امر خداست لذا دانستن حکمت وضو در این تسلیم شدن موثر است. در روایتی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نیز درباره حکمت های وضو آمده است: «وضو گرفتن، یعنی شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها؛

شستن صورت، یعنی خدایا هر گناهی که با این صورت انجام دادم، آن را شستشو می کنم که با صورت پاک به جانب تو عبادت کنم و با پیشانی پاک سر بر خاک بگذارم.

شستن دست ها در وضو یعنی خدایا از گناه دست شستم و گناهانی را که با دستم مرتکب شده ام، با شستن دست، آن را تطهیر می کنم.

مسح سر در وضو یعنی خدایا از هر خیال باطل و هوس خام که در سر پروراندم، سرم را تطهیر می کنم و آن خیال های باطل را از سر به دور می افکنم.

مسح پا، یعنی خدایا من از جای بد رفتن پا می کشم و این پا را از هر گناهی که با آن انجام داده ام، تطهیر می کنم.

مضمضه کردن آب، اگر کسی بخواهد نام مبارک حق تعالی را بر زبان آورد، باید دهان را تطهیر کند. مگر می شود با دهان ناشسته، انسان نام خدا را ببرد؟ باید دهان را با آب مضمضه کند و بشوید». (منبع: صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 202.)

پس به تعبیر دیگر با آب که طاهر و مطهر است، تمام شئونات خود را پاکمی کنیم و سپس لایق اقامه صلات می شویم زیرا که خداوند متعال مطهر است و لا یمسه الا المطهرون.

بیان دیدگاه